Obsah

Odpady v naší obci v roce 2021

Odpadové hospodářství je dlouhodobě jedním z velkých problémů ve všech obcích. Po legislativních změnách v závěru roku 2020 (nový zákon o odpadech) je tento problém ještě podstatně závažnější a hlubší. Náklady na likvidaci odpadů se razantně zvyšují a bohužel to je přímo astronomickou rychlostí. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k velmi nepopulárnímu kroku, a to ke zvýšení poplatku za využívání systému odpadů v naší obci. Naše obec dlouhodobě od roku 2011 nezvyšovala poplatek za využívání systému odpadů (450,- Kč za osobu a rok), a to i přesto, že každoročně do tohoto systému doplácela z obecního rozpočtu velké množství prostředků. Všechno má ale svůj konec a v závěru roku 2021 zastupitelstvo obce vydalo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 a stanovilo poplatek za využívání systému odpadů na 800,- Kč za osobu a rok, přičemž současná legislativa umožňuje stanovení tohoto poplatku až do výše 1.200,- Kč za osobu a rok.

V tomto poplatku za využívání systému odpadů není pouze úhrada za odvoz popelnicových nádob se směsným komunálním odpadem a likvidace tohoto odpadu, ale také veškeré další nakládání s ostatními odpady, tzn. využívání sběrného dvora (stavební suť, objemný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, odpad s azbestem, …), odvoz a likvidaci bioodpadu z kontejnerů, tříděný odpad (plasty, sklo, papír) a také likvidaci černých skládek odpadů na území obce. Náklady na jednotlivé odpady jsou uvedeny v samostatné tabulce.  Bohužel ani navýšení poplatku nemůže nikdy plně pokrýt náklady na systém odpadů a obec bude i nadále do tohoto systému doplácet z rozpočtu obce. Za rok 2021 se jednalo o částku 1.298,08 Kč na osobu, tzn. celkově obec doplácela do systému odpadů 2,102.894,- Kč.

          Celkem bylo v roce 2021 odvezeno z naší obce 1.234,579 tun odpadů.

Petr Křivánek

 

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2021

Ve čtrnáctidenních intervalech probíhá v naší obci svoz směsného komunálního odpadu formou vývozu popelnicových nádob. Společnost „Podnik technických služeb Lovosice s.r.o.“, která provádí tento svoz, účtuje od 1.1.2022 naší obci za vyvezení malé popelnice (110 l) 56,70 Kč, za velkou popelnici (240 l) 93,73 Kč a za kontejner (1 100 l) 339,25 Kč. Tyto ceny jsou účtovány bez ohledu na to jak je popelnicová nádoba naplněna. Od 1.1.2021 došlo také k navýšení poplatku za likvidaci, resp. uložení směsného komunálního odpadu na skládku na dvojnásobek.

Celkové náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu (popelnic) činily v r. 2021 1,609.367,- Kč a bylo ho z naší obce odvezeno 458,95 tun. Náklady na odvoz a likvidaci tříděného odpadu – barevné kontejnery na sklo (24,2768 tun), papír (22,8336 tun) a plasty (31,7364 tun) - činily 359.371,- Kč. Náklady na provoz sběrného dvora ve Velemíně a likvidaci odpadů, které jsou zde občany odkládány činily pro naši obec celkem 1,205.003,- Kč (po odečtení úhrad okolních obcí za odpady uložené jejich občany) a ze sběrného dvora bylo celkem odvezeno 646,685 t odpadů. Náklady na likvidaci bioodpadu mimo sběrný dvůr (137,46 t) byly ve výši 60.269,- Kč.  Celkové náklady na likvidaci odpadů vzniklých na území naší obce za rok 2021 dosáhly 3,234.010,- Kč.

Oproti tomu příjmy do systému likvidace odpadů v naší obci jsou poplatky vybírané od občanů, podnikatelů a rekreantů, které činily 787.505,- Kč. Za prodej využitelných složek z odpadů a za odměny od společnosti EKO-KOM inkasovala obec 343.611,- Kč. Celkem příjmy do systému nakládání s odpady činily 1,131.116,- Kč.

Naše obec tedy za uplynulý rok doplácela ze svého rozpočtu na systém likvidace odpadů celkem 2,102.894,- Kč.

Je zřejmé, že by bylo potřeba tento doplatek co nejvíce snižovat. Domníváme se, že jednou z cest jak by bylo možné tuto částku snížit, je zcela využívat kapacity popelnicových nádob.  Jelikož cena za vývoz je stejná jak u plné, tak i poloprázdné popelnice, žádáme vás o plné využití jejich kapacity, nenechávejte prosím vyvážet poloprázdné popelnice.

Další cestou snižování nákladů je zvýšení třídění odpadů, aby do směsného komunálního odpadu (popelnic) bylo odkládáno co nejméně odpadu, který bude uložen na skládkách.

Děkujeme.

Petr Křivánek

Stránka

  • 1